Tüzük

Tüzük

ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ VE YARDIMLAŞMA DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Kuruluş Hükümleri

 

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

Madde 1-)      

1.1.DERNEĞİN ADI:Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma Derneği’dir.

            KISA ADI: IBS’dir ve IBS  olarak kısa adı  kullanır

                                            

1.2.MERKEZİ: İstanbul’dur. 

Dernek gerekli gördüğü takdirde işbu tüzük hükümlerine tâbi faaliyet göstermek üzere yurtiçinde ve yurtdışında şubeler, irtibat büroları, temsilcilikler açabilir. 

 

DERNEĞİN AMACI, ÇALIŞMA ALANLARI VE FAALİYET BİÇİMLERİ : 

Madde 2-)

2.1.         Derneğin Amacı: Belli bir yöre veya kitleye hizmetle sınırlı olmaksızın ve hiçbir ayırım gözetmeksizin yurtiçinde ve yurtdışında tüm insanlara; ihtiyaç duydukları her türlü insani yardım ve hizmeti sunmak, ulaştırmak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakabilmek için faaliyetler yapmak. Kamuya yönelik bu hizmetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinde bulunmak. Yıl içinde elde edilecek gelirlerin en az üçte ikisini derneğin amaçlarına harcamak.

 

2.2.         Amaçlarını Gerçekleştireceği Çalışma Alanları ve Faaliyet Biçimleri:  

Dernek tüzüğün 2.1. maddesi çerçevesinde aşağıdaki faaliyetleri gösterir: 

a)BM, İKÖ gibi uluslararası organizasyonlar, bunlarla irtibatlı olan veya olmayan sivil toplum kuruluşları ile ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren diğer kuruluşlarla dernek amaçları doğrultusunda işbirliği yapmak.

b)Dünya çapında fakirlik ve açlığın azaltılması için sosyal çalışmalar yapmak. İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim eşyası ve gereken diğer ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, aşevleri tesis etmek, yemek dağıtmak ve yedirmek, Amaç doğrultusunda hizmete yardımcı olması amacıyla Gıda Bankası kurmak, bu hususta gerekli altyapıyı hazırlamak, bu maksatla ulusal ve uluslararası gönüllü teşekkül ve insani yardım kuruluşlarıyla ortaklaşa faaliyetler düzenlemek.

c)Çevre sorunlarının her çeşidiyle ilgili araştırmalar yapmak, yaptırmak, bu maksatla çalışan kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, gerektiğinde bu kişi ve kuruluşları her yönden desteklemek.

d)Millî, tarihî ve kültürel değer taşıyan eski eserlerin korunması, bakılması, onarılması, restorasyonu ve ikmali işlerini yapmak ve gelecek nesillere aynen intikalini sağlayacak her türlü faaliyetlerde bulunmak.

e)Ülkemizin kalkınmasına, gelişmesine katkıda bulunmak için gerek duyulacak her konuda araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek, insanlığa hizmet edecek vasıflı insanlar yetiştirmek. Geri kalmış ve kalkınmakta olan ülkelerin ekonomik, kültürel, sosyal ilerlemelerine katkıda bulunulması için uluslararası alanda çaba göstermek.

f)Ana-çocuk sağlığı ile ilgili çalışmalarda bulunmak. Çocukların beden ve ruh sağlığının korunması, çocuk ölümlerinin azaltılması, sokak çocuklarının ve özürlülerin topluma kazandırılması için sosyal faaliyetlerde bulunmak. Salgın ve bulaşıcı hastalıklarla mücadele için  sosyal çalışmalar yapmak veya yapılanlara destek vermek. Bunun için, kreşler, çocuk bakım yurtları, güçsüzler ve yaşlılar bakım yurtları,  rehabilitasyon merkezleri kurmak. Fakir hastalara  ilaç ve tedavi yardımında bulunmak.

g)Yurtiçi ve yurtdışında meydana gelebilecek savaş, deprem, yangın, sel vs her türlü felaket sonrası afetzedelerin ihtiyaç duyacakları gıda, giyim, tıbbi malzeme gibi her türlü ayni, nakdi yardımda bulunmak. Bu amaçla afet zamanlarında görevlendirilmek üzere ekipler kurmak, arama kurtarma faaliyeti yapmak, gerekli olan ihtiyaç malzemesini daima hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapmak. Afet bölgelerinde aşevi,  kreş, okul, kurs, yetimhane, barınma evleri vs tesisler kurmak veya kurulmasına yardım etmek. Afetzedeleri  yurtiçinde ve yurtdışında tedavi ettirmek.

h)Derneğimizin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında öğrencilere hizmet vermek üzere ilköğretim, lise seviyesinde özel okullar, kreş, yurt, pansiyon, kurs, dershane, kütüphane, etüt merkezi açmak ve işletmek. Ulusal ve uluslararası ilmi toplantı, kongre, sempozyum ve konferanslar düzenlemek ve katılmak. İlim adamlarıyla ve üniversitelerle işbirliğinde bulunmak. Derneğin amaçları doğrultusunda daha iyi ve verimli hizmetler yapabilmesi için derneğin güçlenmesine ve kamuya tanıtımına yönelik faaliyetler yapmak,

i)Yurtiçi ve yurtdışındaki kültür, sanat çevreleri ve kurumları ile yoğun ilişkiler kurup, kültürler arası diyalogu ve karşılıklı ilişkileri geliştirici faaliyetler yapmak. Yurtiçinde ve yurtdışında kabiliyetli öğrenci, araştırmacı, sanatçı, yazar, kültür ve bilim adamlarını her bakımdan desteklemek. Eğitim, staj, mastır, ihtisas, doktora ve araştırma yapma imkânı sağlamak, burs vermek veya temin etmek.

j)Derneğimizin amaçları doğrultusunda yurtiçinde ve yurtdışında her türlü kültürel faaliyette bulunmak. Teşvik maksatlı yarışmalar tertip etmek. Tek başına veya başka kişi ve kuruluşlarla sinema, tiyatro, dergi, bülten, kitap, gazete gibi her türlü periyodik, süreli, yazılı, sesli ve görüntülü  yayınlar ile ulusal ve uluslararası sahada kitle iletişim ve basın-yayın faaliyetinde bulunmak.

k)Kurban bağışı kabul etmek,Kurban kesmek isteyen kişilere dernek nezdinde kurban kesim mahalli tesis ve tahsis etmek,  ayrıca yurtiçi ve yurtdışında kurban kesim organizasyonlarında bulunmak

l)Dernek amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında kültür ve tarih gezileri, tur ve ziyaretler tertip etmek.

m)Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni ve nakdi yardımlarda bulunur.

n)Derneğe gelir temin etmek ve/veya tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur.

o)Dernek amaçları doğrultusunda çalışmaları gerçekleştirmek üzere, taşınır ve taşınmaz mallar; bağış, vasiyet, satın almak ve kiralamak yolu ile sahip olmak ve kullanmak. Sahip olduklarını gerektiğinde satmak, kiralamak, devir ve ferağ etmek, derneğe ve müesseselerine lüzumu kadar araç satın almak, satmak, kiralamak. Resmi, özel ve tüzel kişilere ait arsa ve binaların indifaını üst hakkını alarak veya kiralayarak yap-işlet-devret modeline uygun binalar inşa ettirmek ve tesisler kurmak veya kendi taşınmazları üzerine yap-işlet-devret modeliyle veya kat karşılığında inşaat yaptırmak.

p)Dernek amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurt dışında su kuyuları açmak,açtırmak. Açılmış olan kuyuların bakım-onarımlarını yapmak/yaptırmak

q)Derneğin amaçları çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında tarım ve hayvancılık ile ilgili faaliyetlerde bulunmak, arazi kiralamak ve satın almak, tohum bankacılığı kurmak, organik tarımın geliştirilmesi için çalışmalar yapmak, tarım ile ilgili projeler hazırlamak, uygulamak ve danışmanlık yapmak, tarım bilincini geliştirmek için etkinlikler düzenlemek, geri kalmış bölgelerin kalkınması için tarımsal kalkınmaya destek vermek, bu bölgelerde tarım ve hayvancılık ile ilgili projeler hazırlamak, yürütmek, yürütülen projelerden derneğe ekonomik gelir sağlamak, yurtiçinde ve yurtdışında ziraat okulları açmak,  yurtiçi ve yurtdışındaki kamu kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, tarımsal ürünlerin ithalat ve ihracatını yapmak, bu amaçlar çerçevesinde yurtiçi ve yurtdışında iktisadi işletmeler kurmak, işletmek ve devretmek

 

 

DERNEK AMBLEMİ 

Madde 3-) Derneğin amblemi, Yönetim Kurulu kararı ile kabul edilir ve gerekli yasal işlem

            Valilik katında yapılır. Dernek amblemi, Yönetim Kurulunun izni olmadan,

            üyeler dışında kimseye dağıtılamaz, satılamaz ve amaç dışı kullanılamaz.

 

 

İKİNCİ BÖLÜM

Üyelik Hükümleri

 

ÜYELİK ŞARTLARI

Madde 4-) Derneğin amaçlarını benimseyen, fiil ehliyetine sahip, üyeliğine herhangi bir

            kanuni engel bulunmayan gerçek kişiler ile benzer amaçlar taşıyan ve üyeliğine

            herhangi bir kanuni engel bulunmayan tüzel kişiler derneğe üye olma 

            müracaatında bulunabilirler.

 

ÜYELİK İŞLEMLERİ

Madde 5-) Dernek üyeliği işlemleri aşağıda gösterilmiştir.

 1.     Dernek üyesi olmak isteyen gerçek ve tüzel kişiler, dernek amacı ve hizmet konuları

    ile ana tüzük hükümlerini kabul ettiklerini, üyelik şartlarını haiz olduklarını beyan

    eden “Üye müracaat formu”nu doldurup Dernek Başkanlığına sunarlar. Tüzel 

    kişilikler için üye olmak isteyen tüzel kişiliğin yönetim kurulu kararı ve temsil yetkisi 

    verilen kişinin kimlik bilgilerinin verilmesi gerekir.

5.2.    Dernek Yönetim Kurulu, üyeleri veya kuracağı bir komite aracılığı ile aday hakkında

    gereken araştırmayı yaptıktan sonra başvuru tarihinden başlamak üzere otuz (30) 

    gün içinde adayın müracaatı ile ilgili kararını verir ve adaya yazılı olarak bildirir.

5.3.    Adayın Dernek üyeliğine kabul edilmesi üzerine kayıt işlemleri yapılır. Giriş ödentisi 

    ile yıllık ödentinin gereken bölümü alınır.     

5.4.    Dernek Yönetim Kurulunun, adayın isteğinin reddine ilişkin kararı kesin olup hiçbir

    biçimde bir yere itiraz edilemez.

 

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 6-) Üyelik, ölüm veya istifa ile sona erer. Her üye dilediği anda Dernek Başkanlığına

            yazılı olarak ayrılma isteğini bildirmekle Dernek üyeliğinden ayrılmış sayılır. 

            Ancak, ayrılan üyenin mali sorumluluğu, yasal sebeplerle ayrılanların yasal 

            sebebin oluşum tarihine kadar, diğerleri ise üyelikte bulundukları sürenin sonuna

            kadar ödentilerini vermek zorundadırlar. 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 7-)  Dernek üyeliğinden çıkarılma sebepleri aşağıda gösterilmiştir.

7.1.  Özürsüz olarak çalışma ve toplantılardan uzak kalmak, görev almaktan ısrarla

  kaçınmak, Derneğin amaç ve hizmet konularına ilgisizlik göstermek, Dernek ana 

  tüzüğü hükümleri ile Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak.

7.2.  Ödenmemiş altı aylık veya daha fazla üyelik aidatı bulunmak. 

7.3.  Üyeliğin sona ermesi: Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan 

  kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer. 

 

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA İŞLEMLERİ VE İTİRAZ

Madde 8-) Dernek Yönetim Kurulu, üye hakkında gereken araştırma ve incelemeyi yaptırıp 

            üyenin de savunmasını aldıktan sonra üyelikten çıkarma kararını gizli oyla ve salt

            çoğunluk ile verir. Dernek üyeliğinden çıkarılanların yapılacak ilk olağan veya

            olağanüstü genel kurul toplantısında itiraz hakları vardır, bu konudaki genel 

            kurul kararları kesindir. Yönetim Kurulu tarafından üyelikten çıkarılma işlemi 

            ile genel kurul arasındaki süre zarfında üyelerin yetkileri askıya alınır. Ayrılan 

            veya çıkarılan üyenin tüm ödenti borçları ödenmediği takdirde Dernek Yönetim 

            Kurulu yasal yollara başvurabilir. Dernekten çıkan veya çıkarılan üyenin aidatı, 

            teberru veya sair suretle önceden yapmış olduğu nakdi ve ayni yardımlar iade 

            edilmez.

 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yönetim Hükümleri

 

ORGANLAR

Madde  9-) Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

           9.1.)  Genel Kurul

           9.2.)  Yönetim Kurulu

           9.3.)  Denetleme Kurulu

           9.4.)  Danışma Kurulu

 

GENEL KURUL

Madde 10-) Dernek Genel Kurulu ÜÇ (3) yılda bir olağan olarak Dernek merkezinde veya  

            yönetim kurulunca uygun görülecek bir yerde MART ayında toplanır .

 

GENEL KURUL ÇAĞRI YÖNTEMLERİ

Madde 11-) Yönetim Kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan 

            Üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş 

            Gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yâda 

            elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk 

            sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve 

            yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi 

            günden az, altmış günden fazla olamaz.

                    İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel kurul 

            çalışmalarına başlar. Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulu

            asil üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.Toplantı, çoğunluk 

            sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri 

            bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne 

            uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren 

            en geç altı ay içinde yapılması zorunludur.

                    Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden 

            çağrılır.İkinci toplantı yeter çoğunluk aranmaksızın katılan üyelerle açılır ve genel 

            kurul çalışmalarına başlar.Ancak katılan üye sayısı Yönetim Kurulu ile Denetim 

            Kurulu asil üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.

            Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

GENEL KURUL TOPLANTI İLKELERİ

Madde 12-)  Genel Kurul Toplantılarında uygulanacak ilkeler aşağıda gösterilmiştir.

12.1.   Genel Kurul, Sekreterin çoğunluğun sağlandığını belirten tutanağı okumasından 

           Sonra Dernek Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından açılır ve genel kurulu 

           yönetmek üzere oluşturulacak Divana bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir sekreter

           seçilir.

12.2.   Genel kurulda gündemdeki maddeler görüşülür. Ancak toplantıya katılan üyelerin en 

           az (1/10)’u tarafından yazılı olarak görüşülmesi istenen konuların gündeme konulması 

           zorunludur.

12.3.   Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı olup oyunu bizzat veya vekâlet yoluyla 

           kullanabilir.

12.4.   Genel kurulda karar yeter sayısı, genel kurula katılanların çoğunluğudur. Ancak 

           Kanunen özel çoğunluk aranan haller, ana tüzük değişikliği ve Derneğin feshine

           ilişkin kararlarda ilgili maddelerdeki yeter sayılar aranır.

 

 

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL

Madde 13-) Olağanüstü genel kurul, Olağan genel kurul toplantısına kadar beklenilmesinin 

            mümkün olmadığı veya bir an önce görüşülmesinde fayda görülen mühim ve 

            zaruri konularda, Dernek üye sayısının (1/5)’inin konu için yapacakları yazılı ve 

            imzalı başvuru veya yönetim kurulunun gördüğü lüzum üzerine alacağı karara 

            istinaden yönetim kurulu tarafından en geç bir ay içinde toplantıya çağrılır. 

            Olağanüstü genel kurul toplantısı, olağan genel kurul toplantısındaki yöntem ve

            ilkelere göre yapılır ve sadece toplantıya sebep teşkil eden konu üzerinde 

            görüşülüp karar alınır. Olağanüstü genel kurul sırasında gündeme madde 

            eklenmesi teklif edilebilir.

 

 

GENEL KURUL GÖREV VE YETKİLERİ 

Madde 14-)  Genel kurul derneğin en yetkili karar organı olup görev ve yetkileri aşağıda 

            gösterilmiştir.

14.1.   Genel kurul kararları, ana tüzük değişikliği ve derneğin feshi dışında, toplantıya 

           katılan üyelerin çoğunluğu ile alınır. 

14.2.   Yürürlükteki yasalar ile Dernek ana tüzüğü hükümleri çerçevesinde gerekli kararları 

           almak.

14.3.   Çalışma dönemi programı ile muhammen bütçeyi görüşüp onaylamak.

14.4.   Çalışma dönemi yönetim ve denetleme kurulu asıl ve yedek üyelerini seçmek.

14.5.   Geçen çalışma dönemine ilişkin yönetim kurulu faaliyet raporu ile bilanço ve gelir 

           gider çizelgelerini; denetleme kurulunun denetim raporunu görüşüp onaylamak veya 

           onaylamamak ve yönetim kurulu üyelerini aklamak veya aklamamak.

14.6.   Dernek ana tüzüğünün değiştirilmesine ilişkin yönetim kurulu tasarısını görüşüp üçte 

           iki (2/3) çoğunlukla karara bağlamak.

14.7.   Taşınmaz mal satın alınması, satılması ve kiralanması ile ilgili yönetim kuruluna genel 

           veya özel yetki vermek.

14.8.   Derneğin feshine ve malvarlığının dağıtılmasına üye tam sayısının üçte iki (2/3) 

           çoğunluğu ile karar vermek.

14.9.   Gerekli diğer konularda karar vermek.

14.10. Federasyonlara kurma-katılma veya ayrılma konusunda yönetimlere yetki vermek.

14.11. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara katılma ve ayrılma hususunda yönetime yetki 

           vermek.

14.12. Yurtiçi ve yurtdışında Dernek şube ve temsilciliklerinin açılmasına karar vermek ve

           organlarının yetkilerini tayin etmek.

 

YÖNETİM KURULU

Madde 15-) Derneğin yetkili yönetim organı olan Yönetim kurulu, üç (3) yıllık süre için 

            seçilmiş yedi (7) asıl ve yedi (7) yedek üyeden oluşur.

 

YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA İLKELERİ

Madde 16-)  Yönetim kurulunun çalışma ilkeleri aşağıda düzenlenmiştir:

16.1.    Yönetim kurulu seçimini izleyen ilk toplantıda bir Dernek Başkanı, bir Başkan Yardımcısı, bir Sekreter, bir muhasip ve Dernek amaç ve hizmet konuları ile ilgili yöneticiler seçmek suretiyle görev bölümü yapar.

 

16.2.    Yönetim kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim kurulunun toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının çoğunluğu ve karar yeter sayısı katılanların çoğunluğudur.

 

 

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

Madde 17-) Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanunlara 

            ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir. Görev ve yetkileri aşağıda 

            gösterilmiştir: 

 1. Yürürlükteki yasalar ve bu ana tüzük hükümleri doğrultusunda gereken kararları almak; genel kurul kararlarını uygulamak.
 2. Derneğin temsil şekli ve usûllerini, imza yetkilerini belirlemek. 
 3. Çalışma dönemi faaliyet programı ile muhammen bütçe hazırlamak ve genel kurul tarafından onaylandıktan sonra uygulamak.
 4. Geçen çalışma dönemi faaliyet raporu ile bilanço ve gelir gider çizelgelerini genel kurula arz edilmek üzere hazırlamak.
 5. Genel kurul toplantılarının tarihini, saatini, yerini ve gündemini tespit ederek üyelere duyurmak. 
 6. Derneğin işlerini yürütecek personel ve danışmanları atamak ve gereğinde işlerine son vermek.
 7. Ortaklık, iktisadi işletme, vakıf ve yardımlaşma sandığı kurulmasına veya kurulmuş ve kurulacaklara katılmaya karar vermek.
 8. Genel Kurulun münhasır yetkisi dışında olan konularda ve dernek tüzüğündeki derneğin amacı, çalışma alanları ve faaliyet biçimleri bölümünde yazılı konularda karar almaya, işlem yapmaya, derneği temsil ve ilzama yetkili olmak.
 9. Genel kuruldan alınan yetki doğrultusunda her türlü hukuki yolla taşınmaz mal edinmek, derneğin taşınmazlarını, satmak, kiralamak veya dernek tüzüğüne uygun amaçlara tahsis etmek.

 

 

DENETLEME KURULU

Madde 18-) Derneğin denetiminden denetleme kurulu sorumlu bulunmaktadır. Denetleme 

            kurulu, genel kurulda üç (3) yıl için seçilmiş üç (3) asıl ve üç (3) yedek üyeden 

            oluşur, seçimi izleyen ilk toplantısında bir Başkan seçer. En az altı (6) ayda bir kez

            toplanır. Toplantı ve karar yeter sayısı ikidir. Denetleme kurulu; derneğin bütçe, 

            hesap ve işlemleri ile ilgili defter ve belgeleri üzerinde yapacağı  inceleme sonuçlarını,

            teklif ve tavsiyelerini yönetim kuruluna bildirmek; yönetim kurulunca hazırlanan

            çalışma dönemi programı ile bütçe ve gelir gider çizelgelerinin görüşüleceği yönetim 

            kurulu toplantısında hazır bulunarak teklif ve tavsiyelerini belirtmek; yönetim

            kurulunca hazırlanan geçen çalışma dönemi raporu ile bilanço ve gelir gider

            çizelgeleri hakkındaki incelemelerini bir raporla genel kurula sunmakla 

            görevli ve yetkilidir.

 

 

DANIŞMA KURULU

Madde 19-) Danışma Kurulu,Yönetim Kurulunca alanında ihtisas sahibi kimseler arasından

            üç (3) yıl için seçilecek şahıslardan oluşur. Danışma Kurulu her yıl en az üç (3) kez

            toplanır ve ilk toplantısında bir Başkan, bir Başkan Yardımcısı ve bir Sekreter seçer.

            Toplantı ve karar yeter sayısı çoğunluktur. Danışma Kurulu Başkanı veya Dernek

            Başkanı tarafından düzenlenmiş gündem gereğince toplantıya çağrılır ve toplantının

            karar tutanaklarının bir örneği Yönetim Kurulu’na gönderilir. 

                     Danışma Kurulu, Dernek amaç ve hizmet konuları çerçevesinde yapılması 

            gereken çalışmalara ilişkin taslak programlar hazırlayarak uygulamalara yönelik

            teklif ve tavsiyelerde bulunmak, yönetim kurulu ve genel kurulun diğer konulardaki 

            talepleri üzerine rapor düzenlemek ve görüş bildirmekle görevli ve yetkilidir.

 

 

ŞUBELER
Madde 20-) Genel Kurul ya da Genel Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü yerlerde şube 

             açabilir. Bu amaçla, Genel Yönetim Kurulu’nun yetki verdiği en az 3 kişi, şubenin 

             açılacağı yerin en büyük mülki amirine yazılı başvuruda bulunur. Başvuru yazısında 

             kurucuların ad, soyadı, baba adı, doğum yeri ve yılı, meslek ve sanat, ikametgâh yeri 

             ve uyruk bilgileri ile şube adresi bildirilir; yazıya, dernek tüzüğünden iki örnek ile 

             yetki belgesi eklenir. Şube kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri

             ikamet etmeleri zorunludur.

 

 

ŞUBE ORGANLARI:

Madde 21-) Şube organları; şube genel kurulu, şube yönetim kurulu, şube Denetçisi bir asil

             ve bir yedek üyeden oluşur.

 

 

ŞUBE GENEL KURULU:

Madde 22-) Şube genel kurulu, şubeye kayıtlı tüm üyelerden oluşur. Şube genel kurulu, 

             dernek genel kurul toplantısından en az 2 ay önce her 3 yılda bir OCAK ayında 

             toplanır. Bu koşulu yerine getirmeyen şube, dernek genel kurulunda temsil hakkını 

             yitirir; ayrıca şube yönetim kurulu müstafi duruma düşer. Genel Yönetim Kurulu

             tarafından atanan geçici Yönetim Kurulu, şube genel kurulunu 3 ay içinde toplantıya 

             çağırır. Şube genel kurulu, şube yönetim ve denetim kurullarının raporlarını 

             görüşür; yönetim kurulunun hazırladığı bütçeyi aynen ya da değiştirerek onaylar; 

             şube organları ile dernek genel kuruluna katılacak delegeleri seçer. Her şubelerden 1 

             delege seçilir. Şube genel kurullarında kararlar oy çokluğu ile alınır. Şube organları 

             için seçim gizli oy, açık sayım ve çoğunluk sistemine göre yapılır. Genel Kurul 

             kararıyla açık oylama yapılabilir. Şubenin kuruluş sürecinde ilk olağan genel kurul, 

             kuruluş bildiriminden itibaren 6 ay içinde toplanır. Bu koşulun yerine getirilmemesi 

             durumunda şube feshedilmiş sayılır.

 

 

ŞUBE YÖNETİM KURULU:

Madde 23-) Şube yönetim kurulu, şube genel kurulu tarafından seçilen 5 asıl üyeden oluşur;

             ayrıca 5 yedek üye seçilir. Şube yönetim kurulu, ilk toplantısında bir başkan, bir 

             başkan yardımcısı, bir sekreter, bir de sayman seçer; çalışmalarını Genel Yönetim 

             Kurulu’yla ilgili tüzük hükümlerine göre yürütür; sosyal etkinliklerini 

             gerçekleştirebilmek için lokal açabilir. Şube yönetim kurulları tüm çalışmalarını 

             Dernekler Yasası, dernek tüzüğü, dernek genel kurulu ve genel yönetim kurulu 

             kararları doğrultusunda yürütür. Genel Yönetim Kurulu’nca görevden alınan şube 

             yönetim kurulunun yerine atanan geçici yönetim kurulu, en geç üç ay içinde şube 

             genel kurulunu toplamak zorundadır.

 

 

ŞUBE DENETİM KURULU:

Madde 24-) Şube denetim kurulu, şube genel kurulunda seçilen 3 asıl üyeden oluşur; ayrıca

             3 yedek üye seçilir. İlk toplantısında bir başkan seçer. Denetim görevini altı ayı 

             geçmeyen aralıklarla yapar ve sonucunu şube yönetim kuruluna iletir. Dönem 

             sonunda yapılan ayrıntılı denetimin raporu da şube genel kuruluna sunulur. 

             Şube Denetçisi bir Asil ve bir yedek üye olmak üzere Genel kurulca seçilir. Denetçi 

             Dernekler Kanunun hükümlerine göre Şubenin her yıl denetimini yapar, Şube 

             yönetim kuruluna raporunu sunar. Genel kurul toplandığında ayrıca ayrıntılı 

             raporunu genel kurulu arzeder.

 

TEMSİLCİLİK
Madde 25-) Genel Kurul ya da Genel Kurul’un yetkili kıldığı Genel Yönetim Kurulu  

            kararıyla, gerekli görülen il, ilçe gibi yerleşim yerlerinde temsilcilik açılabilir. Şubeler 

            temsilcilik açamaz. Temsilcilikler, şube veya dernek genel kurullarında temsil 

            edilemezler. Temsilci veya temsilciler Genel Yönetim Kurulu kararıyla atanır. 

           Temsilciliğin adresi, atanan temsilci tarafından, bulunduğu yerin mülki idare 

           amirliğine yazı ile bildirilir. Temsilcilik, kendisine en yakın şubeye bağlı olarak 

           faaliyetlerini sürdürür. Şubenin üyelerine sunduğu olanaklardan yararlanır. Genel 

           Yönetim Kurulu kararıyla, gerekli görülen durumlarda temsilci veya temsilcilerin 

           görevlerine son verilir. Son verme kararında gerekçeleri de açıklanır.

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Mali Hükümler

 

 

ÇALIŞMA DÖNEMİ 

Madde 26-)  Derneğin çalışma dönemi 1 Ocak’ta başlar ve 31 Aralık’ta sona erer.

 

 

DERNEĞİN GELİRLERİ

Madde 27-)  Derneğin gelirleri aşağıda gösterilmiştir:

 1. Giriş Ödentisi: Bir defaya mahsus olmak üzere her çalışma dönemi bütçesinde üyeliğe kabul edilen üyeler için öngörülen ve miktarı yönetim kurulunca belirlenen ödentidir.
 2. Yıllık Ödenti: Üyeler için her çalışma dönemi bütçesinde öngörülen, miktarı yönetim kurulunca belirlenen ve üyeliğin devamı süresince ödenmesi zorunlu ödentidir.
 3. Her türlü yayın, toplantı, temsil, festival, gösteri ve organizasyonlar ile benzeri faaliyetlerden elde edilen gelirler.
 4. Kanunun yasaklamadığı her türlü şartlı veya şartsız bağış, vasiyet ve yardımlar.
 5. Ortaklıklar, iktisadi işletmeler, lokal ve yardımlaşma sandığından sağlanacak gelirler.

27.6. Dernek amaçları doğrultusunda bağış toplamada kolaylık sağlamak amacıyla,                            Muhtelif bankalarla anlaşmalar yaparak internek bankacılığı, mail order, e imza temin etmek kaydıyla düzenli bağışlar toplamak, ayrıca Yönetim kurulunun uygun bulduğu bankalardan onlıne pos kullanım hakları alarak onlıne bağış yöntemiyla bağış toplamak

27.7.   Madde 28’de belirtilen şekilde alınan borçlar.

27.8.   Diğer gelirler.

 

 

DERNEĞİN BORÇLANMA BİÇİMİ 

Madde 28-)  Dernek yönetim kurulu kararı ile gerçek kişilerden ve banka, finans kurumu, 

            şirketler gibi  kuruluşlardan borçlanabilir.

 

 

GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ

Madde 29-)  Dernek gelirleri “Alındı” belgeleri ile toplanır. Bağış, yardım ve ödentileri 

            toplayacak yetkililer yönetim kurulu kararı ile belirlenir ve İl Dernekler 

            Müdürlüğü’ne tescil ettirilir. Giderlere ilişkin harcamalarda fatura veya makbuz 

            alınır. Belirtilen belgelerin alınamaması halinde ilgilisince harcama belgesi düzenlenir 

            ve perakende satış fişi eklenir.

 

 

 

DEFTERLER

Madde 30-)   Dernek bilanço hesabına göre aşağıda gösterilen defterleri tutar:

Yevmiye Defteri

Büyük Defter

Envanter Defteri

Karar Defteri

Üye Kayıt Defteri

Gelen-Giden Evrak Kayıt Defteri

Alındı Belgesi Kayıt Defteri

         Demirbaş Defteri

                                               

 

DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ

Madde 31-) Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç 

            denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. 

            Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış 

            olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

            Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir.

            Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya 

            bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

   

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Genel Hükümler

 

 

ANA TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 32-) Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir. Genel kurulda tüzük 

            değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin (2/3) 

            çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi 

            durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, toplantıya katılan üye sayısı, 

            yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma 

            hakkı bulunan üyelerin oylarının (2/3)’üdür. Genel kurulda tüzük değişikliği 

            oylaması açık olarak yapılır.

 

DERNEĞİN DAĞITILMASI

Madde 33-)  Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih 

            konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin (2/3) 

            çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi 

            durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye 

            sayısı, yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

            Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve 

            oy kullanma hakkı bulunan üyelerin (2/3)’üdür. Genel kurulda fesih kararı oylaması 

            açık olarak yapılır.  

         Tasfiye İşlemleri; genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve 

haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. 

Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme 

halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde 

dernek adında “Tasfiye Halinde IBS Uluslararası İşbirliği ve Yardımlaşma

 Derneği’dir.” ibaresi kullanılır.

          Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir.

Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm para, mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. 

          Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, 

mülki idare amirliklerince farklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 ay 

içinde tamamlanır. 

          Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

          Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu 

üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu 

defter ve belgelerin saklanma süresi 5 yıldır.    

 

 

HÜKÜM EKSİKLİĞİ

Madde 34-) Bu ana tüzükte yer almayan hususlarla ilgili olarak; Dernekler Kanunu ile Türk 

            Medeni Kanunu hükümleri uygulanır.